Start Szkolenia lotnicze

W Moto – Lot DG spełnisz swoje marzenia o podziwianiu świata z perspektywy ptaków. Najpierw przejdziesz kurs teoretyczny, a po kursie – upragniona podniebna przygoda!

zobacz więcej...

OŚRODEK SZKOLENIA LOTNICZEGO MOTO-LOT DG zaprasza na szkolenie lotnicze do uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota motolotni (PHGP) lub świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego(UAP).

art_szkolenia

Pierwsze w tym roku spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych wymienionymi szkoleniami odbyło się 12 lutego 2011 roku o godzinie 9.00 w Toruniu. Osoby nadal zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt pod nr 601 690 571, 796 089 249 lub motolot-dg@wp.pl, motolot-dg@o2.pl.

Szkolenie składa się z części teoretycznej (54 godz. wykładów) i praktycznej (min. 25 godz. nalotu) i może być prowadzone grupowo lub indywidualnie.

Koszt szkolenia teoretycznego będzie się kształtować na poziomie 400 – 1200 PLN od osoby, w zależności od trybu prowadzonych zajęć oraz liczby kandydatów.

Założeniowy koszt jednej godziny szkolenia praktycznego z wykorzystaniem mikrolotów obecnie użytkowanych przez nasz ośrodek będzie wynosił od 270 – 360 PLN.

Szkolenie praktyczne może się odbywać wyłącznie na mikrolotach będących w użytkowaniu szkoły. Istnieje możliwość szkoleń poza lotniskiem bazowym w Toruniu (EPTO) po ustaleniu kosztów dojazdu i zakwaterowania, jak również wykonywania lotów szkoleniowych na mikrolocie osoby szkolonej.

Osoby, które będą miały trudności w ukończeniu szkolenia podstawowego w podanym minimalnym wymiarze godzin, będą mogły wykupić dodatkowe godziny szkoleniowe - praktyka/wykłady - teoria( wg cennika szkoły).

W przypadku nie zaliczenia obowiązkowych wewnętrznych egzaminów: praktycznego/teoretycznego, za ponowne wykonanie egzaminu obowiązuje opłata naliczana za czas trwania lotu egzaminacyjnego/ponowny egzamin teoretyczny ( wg cennika szkoły).

Najczęstsze przyczyny nie ukończenia szkolenia lotniczego w zadanym terminie o określonym czasie, wynikają z nadmiernie wydłużonego okresu realizacji praktycznego programu szkolenia lotniczego (optymalny czas realizacji szkolenia do uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota motolotni/samolotu UL wynosi około miesiąca), braku postępów w przyswajaniu wiedzy przez pilota – ucznia, inne okoliczności losowe, zdarzeniowe.

Oferujemy również szkolenie do uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota motolotni / samolotu UL podzielone na dwa lub trzy etapy - ZADANIA

PONIŻSZA OFERTA SZKOLENIOWA kierowana jest głównie do osób, które docelowo chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji pilota motolotni PHGP lub samolotu ultralekkiego UAP ale są zmuszone wymienione szkolenie lotnicze rozłożyć w czasie na dwa lub trzy etapy – Zadania.
OFERUJEMY sprzedaż pakietu szkolenia równoległego składającego się z kursu teoretycznego, realizowanego w trybie indywidualnym oraz ze szkolenia praktycznego – I etap w ilości ośmiu godzin nalotu (Zadanie A I/ ćw.1-8). Do szkolenia możemy przystąpić po spełnieniu niżej określonych ogólnych warunków – formalności, zawarciu umowy i dokonaniu ustalonej wpłaty jednorazowo lub w innej umownej formie rozliczeń – np. raty, bieżące rozliczanie. I etap szkolenia zostanie uznany za zakończony i zaliczony po wykonaniu przez pilota – ucznia dziesięciu lotów samodzielnie po kręgu na Zad. AI/ ćw.7 oraz minimum jednego lotu samodzielnie do strefy na Zad. A I/ ćw.8. z minimum oceną dobrą.
PRZEBIEG OFEROWANEGO I ETAPU SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO DO SAMODZIELNEGO WYLOTU na Zad. A I / ćw. 1 do 8 (PHGP/UAP) , opisany w dalszej części testu poniżej.
ZGODNIE z naszym programem szkolenia po wykonaniu ok. 60 lotów z instruktorem w czasie min. 6 godzin 38 minut nalotu oraz po pozytywnym zaliczeniu egzaminu praktycznego przed samodzielnym wylotem (min.3 loty na Zad. A I/6), istnieje możliwość dopuszczenia pilota - ucznia do wykonywania lotów samodzielnie (Zad. A I/7).
PIERWSZY NAJTRUDNIEJSZY ETAP ww. szkolenia praktycznego (Zad. AI/ ćw. 1-8) jest możliwy do zrealizowania w okresie 7 – 14 dni, wykonując dziennie maksymalnie dwie sesje lotów, po ok. godzinie każda. Na każdą sesję lotów przypada od jednej do dwóch godzin dodatkowych wliczonych w cenę zajęć – teoria/praktyka, realizowanych : przed, w trakcie oraz po lotach.
Optymalny czas realizacji szkolenia do ukończenia Zad. AI/1-7, wynosi około dwóch tygodni.
PILOT-UCZEŃ po ukończeniu z wynikiem pozytywnym oferowanego szkolenia na Zadanie A I/1-8, będzie mógł wykonywać loty samodzielnie do strefy i po kręgu nad lotniskiem / lądowiskiem pod bezpośrednim nadzorem uprawnionego instruktora. Ponadto może dodatkowo odbyć przeszkolenie na nowy typ motolotni / samolotu ultralekkiego (Zad. A II/1) oraz kontynuować dalsze szkolenie lotnicze.

Informacje dodatkowe, terminarz i cennik możesz ustalić pod naszymi kontaktowymi numerami telefonów.

Wymagania wobec uczestników szkolenia:

 1. Wymagania ogólne dla kandydatów na motolotnie:
  • ukończone 15 lat,
  • wykształcenie co najmniej gimnazjalne albo równorzędne,
  • pozytywny wynik badań lotniczo – lekarskich, właściwych dla PHGP.
 2. Wymagania ogólne dla kandydatów na samoloty ultralekkie:
  • ukończone 16 lat,
  • wykształcenie co najmniej gimnazjalne albo równorzędne,
  • pozytywny wynik badań lotniczo – lekarskich, właściwych dla UAP.
 3. Wymagania wobec obcokrajowców zawarte są w Dz.U. 156, poz.1524.
 4. Dokumenty składane przez kandydata na szkolenie:
  • uwierzytelnioną kopię świadectwa szkolnego,
  • orzeczenie lotniczo - lekarskie wg grupy III, jeżeli kandydat nie osiągnął pełnoletniości, musi posiadać zgodę opiekunów prawnych na szkolenie lotnicze,
  • oświadczenie o podporządkowaniu się dyscyplinie lotniczej i zachowaniu wymogów higieny psychicznej i fizycznej.

Honorujemy aktualne ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA KURSU TEORETYCZNEGO DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI PILOTA (UAP lub PHGP) wystawiane przez upoważnione OŚRODKI SZKOLENIA LOTNICZEGO

Szkolenie do uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota (UAP lub PHGP) składa się z części teoretycznej realizowanej w trybie:

 1. Stacjonarnym (54 godziny wykładów).
 2. Indywidualnym (zaocznym – 18 godzin konsultacji / 3godz. wykładów).
 3. Mieszanym ( stacjonarno – zaocznym).

Część teoretyczna obejmuje wykłady z następujących tematów:

 • prawo i przepisy lotnicze,
 • ogólna wiedza o samolocie UL/motolotni,
 • osiągi i planowanie lotu,
 • człowiek, ograniczenia,
 • procedury operacyjne,
 • nawigacja,
 • meteorologia,
 • zasady lotu,
 • ogólne bezpieczeństwo lotów,
 • łączność.

Szczegółowy zakres szkolenia teoretycznego

Możliwe jest indywidualne szkolenie równoległe - równoległe szkolenie teoretyczne i praktyczne (naziemne, lotne) pod warunkiem zaliczenia części teoretycznej (egzamin wewnętrzny) przed wylotem samodzielnie.

Część praktyczna to minimum 25 godzin lotów, w tym minimum 7 godzin (PHGP) lub 8 godzin (UAP) lotów samodzielnych, podzielona na trzy etapy - Zadania:

 1. I etap Zad. A I - SZKOLENIE DO SAMODZIELNEGO WYLOTU:
  • ćw. 1 - Loty zapoznawcze.
  • ćw. 2 - Loty do strefy na naukę podstawowych elementów pilotażu oraz obserwacji i oceny położenia w przestrzeni.
  • ćw. 3 - Loty po kręgu połączone z nauką jego elementów oraz startu i lądowania.
  • ćw. 4 - Loty na sytuacje awaryjne i niebezpieczne.
  • ćw. 5 - Loty doskonalące: po niskich kręgach, poprawiające błędy przy lądowaniu.
  • ćw. 6 - Loty egzaminacyjne przed samodzielnym wylotem.
  • ćw. 7 - Loty samodzielne po kręgu (średnio po uzyskaniu ok. 10 godz. nalotu)..
  • ćw. 8 - Loty samodzielne doskonalące do strefy i po kręgu.
 2. II etap Zad. A II - SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE:
  • ćw. 1 - Loty na nowym typie statku powietrznego (nieobowiązkowe - pomocnicze).
  • ćw. 2 - Loty na doskonalenie lądowania w ograniczonym terenie samodzielne i dwusterowe.
  • ćw. 3 - Starty i lądowania w terenie przygodnym (dwusterowe i samodzielne).
 3. III etap Zad. A III - SZKOLENIE NAWIGACYJNE:
  • ćw. 1 - Loty dwusterowe po trasach nawigacyjnych z lądowaniami na obcych lotniskach i w terenie przygodnym.
  • ćw. 2 - Loty samodzielne po trasach nawigacyjnych.

Wykaz dokumentów wymaganych do dopuszczenia Pilota - ucznia do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed LKE (Lotnicza Komisja Egzaminacyjna):

 1. Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji (4 stronicowy)
 2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 3. Opłatę za egzamin teoretyczny i praktyczny
 4. Badania lotniczo-lekarskie (min. III grupa)
 5. KRK - zaświadczenie o niekaralności
 6. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych
 7. Świadectwo szkolne lub dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie
 8. Świadectwo radiooperatora (jeśli jest wymagane)

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem (przez notariusza, Kierownika Odpowiedzialnego lub Szefa Szkolenia Ośrodka).

Egzaminy końcowe teoretyczne i praktyczne do uzyskania świadectwo kwalifikacji pilota: motolotni lub samolotu ultralekkiego (PHGP, UAP) mogą być przeprowadzone w naszym ośrodku szkolenia lotniczego, przez wyznaczonego egzaminatora LKE. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego można w tym samym dniu przystąpić do egzaminu praktycznego.

Wykaz dokumentów wymaganych do wydania świadectwa kwalifikacji:

 1. Karta egzaminu teoretycznego.
 2. Protokół z egzaminu praktycznego.
 3. Opłata za wydanie świadectwa kwalifikacji.

Szkolenia uzupełniające do uzyskania dodatkowych uprawnień wpisywanych do:

- świadectwa kwalifikacji pilota (UAP / PHGP):

 • CP – Uprawnienie do lotów z pasażerem (dot. PHGP)
 • CVFR - Uprawnienie do wykonywania lotów kontrolowanych VFR
 • PDI – Uprawnienia do wykonywania przeglądu przedlotowego statku powietrznego bez prawa wykonywania napraw i regulacji (w ramach szkolenia do Ś. kwalifikacji)
 • Uprawnienie do prowadzenia korespondencji radiowej w ruchu lotniczym w języku polskim lub angielskim (niezbędna praktyka w ramach szkolenia do Ś. kwalifikacji)
 • Uprawnienia instruktora (INS)

- osobistego dokumentu przebiegu szkolenia lotniczego:

 • Loty termiczne
 • Loty połączone z holowaniem materiałów reklamowych, lotni, innych statków powietrznych
 • Loty połączone ze zrzutem skoczka spadochronowego
 • Loty grupowe (szyki)
 • Loty połączone ze startem i lądowaniem na wodzie (Hydro)
 • Loty nocne

Organizujemy kursy do Świadectwa Operatora w Służbie Radiokomunikacyjnej Lotniczej dla pilotów motolotni i samolotów ultralekkich.

Serdecznie zapraszamy

Uwaga! Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem do uzyskania Licencji pilota: szybowca, balonu na ogrzane powietrze lub samolotu, proszę zapoznać się z aktualną ofertą Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu.

Informacje dodatkowe możesz ustalić pod kontaktowymi numerami telefonów.

Kontakt

Lokalizacja

www.lotyzapoznawcze.pl
Moto-Lot DG
Lotnisko EPTO w Toruniu
ul. 4 Pułku Lotniczego 17
87-100 Toruń


Wyświetl większą mapę